Jämställdhet 4 min Publicerat: 2024-02-22

Distansarbete – vilka är dess effekter på lönejämställdheten?

Sedan pandemin har den globala arbetskraften genomgått ett skifte mot ett mer etablerat och accepterat distansarbete. Utbudet av digitala verktyg i kombination med positiva erfarenheter av flexibilitet i arbetsvardagen ligger bland annat till grund för denna trend. Det finns bevisligen positiva effekter med distansarbete och publika företag med full kontorsflexibilitet har visat sig ha i snitt 13% högre omsättningstillväxt än de arbetsgivare som kräver att sina anställda spenderar sin arbetstid på kontoret.

På andra sidan myntet går det att peka på utmaningar kring effekterna av distansarbete. Ofta är dessa utmaningar kopplade till kommunikation, teambyggande och produktivitet. En annan faktor som bör tas med i beaktan är effekten som distansarbete har på lönejämställdheten. Särskilt vad gäller att överbrygga löneskillnaderna mellan könen. Har distansarbete en främjande eller hämmande effekt på jämställdheten?

Distansarbetets positiva effekter på jämställdhet:

Framväxten av distansarbete har onekligen öppnat nya dörrar för anställda som söker flexibilitet och självständighet i sina yrkesliv. Denna förändring har fått många organisationer att ompröva traditionella arbetsplatsstrukturer och främja en miljö där talang kan frodas oavsett geografisk plats.

1. Jämlikhet genom platsoberoende:

Distansarbete har brutit ned geografiska barriärer, något som ger individer på olika platser möjlighet att få tillgång till högkvalitativa jobbmöjligheter. Denna ökade tillgång bidrar till mer lika villkor, särskilt för dem som tidigare kan ha mött begränsningar i traditionella, platsberoende arbetsmiljöer.

2. Flexibla arbetstider och föräldraansvar:

Den flexibilitet som distansarbete innebär, har visat sig vara fördelaktig för individer, särskilt kvinnor, som ofta bär en större del av föräldra- och omsorgsansvaret. Förmågan att balansera arbete och privatliv mer effektivt kan underlätta för kvinnor att kombinera karriär och familj. Detta kan i sin tur bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen eftersom minskade avbrott i karriären möjliggör en mer jämn professionell utveckling.

Utmaningar för att upprätthålla lika lön:

Det finns även potentiella fallgropar att ta hänsyn till vad gäller distansarbete och löneskillnader:

1. Synlighet och prestation:

Den virtuella karaktären av distansarbete kan leda till utmaningar i synlighet. Utan fysisk närvaro på kontoret kan anställda få svårare att bli erkända för sina bidrag, vilket kan påverka prestationsutvärderingar och efterföljande ersättningsbeslut. Detta påverkar särskilt kvinnor som i lägre omfattning än män självmant framhäver sina prestationer. I tillägg visar en amerikansk studie att 87% av VD:ar sannolikt belönar anställda som anstränger sig för att komma in på kontoret, med fördelaktiga uppdrag, löneförhöjningar eller befordran som följd. Mot denna bakgrund kan graden av synliggörande ledarskap och kulturell feedback-miljö bli avgörande för att rättvist lyfta fram prestationer i den digitala arbetsmiljön.

2. Uppdelning av digitala färdigheter:

Distansarbete är starkt beroende av digital kompetens och tekniska färdigheter. Att hantera den digitala kompetensklyftan blir viktig för att säkerställa att alla anställda, oavsett kön och tekniska förkunskaper har lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckling inom organisationen.

Strategier för att främja jämställda löner i distansarbete:

Organisationer som är engagerade i att främja lika lön, oavsett grad av distansarbete kan implementera flera strategier för att möta utmaningar och dra nytta av möjligheter:

1. Transparenta ersättningspolicyer:

Kommunicera tydligt ersättningspolicyer och säkerställ transparens kring hur distansarbete, prestationsutvärderingar och befordran är kopplade till ersättningsbeslut. Denna transparens kan hjälpa till att bygga upp förtroende och mildra oro relaterade till löneskillnader.

2. Investera i kompetensutveckling:

Ge lika tillgång till utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter, med fokus på att överbrygga den digitala kompetensklyftan. Detta säkerställer att alla anställda, oavsett kön, kan trivas i fullt flexibla- eller hybrida arbetsmiljöer.

3. Flexibla karriärvägar:

Designa flexibla karriärvägar som rymmer distansarbete samtidigt som du säkerställer att karriärutvecklingen inte hindras för dem som arbetar helt eller delvis utanför traditionella kontorsmiljöer.

Slutsats:

Jämställdhet i lön är en aspekt som bör tas i beaktan när det kommer till effekterna av distansarbete. Den digitala arbetsmiljön har fortsatt att öka post-pandemin, ett skifte som innebär vissa utmaningar, men samtidigt erbjuder fantastiska möjligheter att omdefiniera hur organisationer närmar sig jämlikhet, mångfald och inkludering. Genom att proaktivt ta itu med utmaningar och utnyttja fördelarna med distansarbete kan företag bidra till ett mer rättvist och inkluderande professionellt arbetslandskap för alla.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...