Jämställdhet 3 min Publicerat: 2020-11-14

Har du koll på Schweiz nya jämställdhetslag?

Den reviderade schweiziska jämställdhetslagen trädde i kraft 1 juli 2020. Ändringarna kräver att schweiziska arbetsgivare ska göra jämställdhetsanalyser av löner och visa att de nya reglerna efterföljs.

Vad menas med jämställd lön?

Principen om jämställd lön betonar att kvinnor och män har rätt till lika lön för utfört arbete av lika värde. Bestämmelser kring jämställda löner innefattar vanligtvis mer än enbart grundlön och omfattar alla typer av ersättnings- och förmånspaket som de anställda erbjuds. Även om principen för jämställdhet mellan män och kvinnor är väl etablerad i schweizisk grundlag existerar fortfarande genomsnittliga löneskillnader på nära 20 % inom den privata sektorn, varav 40 % av dem beräknas bero på diskriminering.

Vilka är de främsta juridiska förändringarna?

Den reviderade schweiziska jämställdslagen (Swiss Gender Equality Act) med nya regler kring jämställd lön blev lag i juli 2020. Här följer en sammanfattning av ändringarna:

  • Företag med 100 anställda eller fler behöver slutföra analyser för jämställda löner senast 30 juni 2021.
  • Analysen måste granskas av en godkänd oberoende tredje part senast 30 juni 2022.
  • Samtliga företag som inte kan uppvisa en jämställd modell för lönesättning behöver genomföra detta analysarbete vart fjärde år.
  • Analysresultatet måste delges bolagets anställda och aktieägare.

Vilka utmaningar innebär detta för företagen?

Att samla in regelrätta uppgifter som inkluderar utbildning, arbetsuppgifter samt lön och förmåner för alla företagets anställda är en stor utmaning. Därför har företagen i uppgift dels att skaffa sig de resurser som är nödvändiga för att kunna genomföra analyser för jämställd lön på ett korrekt sätt, dels att utveckla och implementera lösningar som syftar till att motverka eventuella löneskillnader som beror på kön. Dessutom bör företagen inleda denna process på ett sätt som minimerar risken för rättstvister, för personalrelaterade tvister och för skadlig påverkan av företagets varumärke, samtidigt som processen ska leva upp till aktieägarnas krav och förväntningar.

Vad borde företagen göra i detta nu?

Företagen ska nu:

  • initiera interna samtal med syfte att uppnå hållbar förståelse om vad jämställda löner betyder för företaget och ta fram förslag på hur man kan introducera en jämställd lönesättningsstrategi
  • samla in nödvändig lönedata och påbörja analyser av löneskillnader
  • identifiera alla slags könsrelaterade löneskillnader och storleken på dessa samt genomföra nödvändiga korrigeringar av både löner och lönepolitik (policy)
  • etablera hållbara och långsiktiga åtgärder utformade att hantera könsrelaterade frågor såväl som mångfalds- och integrationsfrågor.

Kan vi hjälpa dig med något?

Behöver ditt företag hjälp med att säkerställa att alla löner är jämställda? Vi stöttar er gärna – kontakta oss!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...