Ledarskap 3 min Publicerat: 2021-01-12

Hur blir jag omtyckt som chef?

Hur blir jag omtyckt som chef? Det är en fråga som många chefer ställer sig minst ett par gånger under sin tid som ledare. Att bli omtyckt av omgivningen är ett sätt att känna gemenskap och tillhörighet och det är ett behov de flesta av oss har. Som chef bör du dock vara lite snäll mot dig själv – alla kan inte tycka om dig alltid och det är en del av ditt uppdrag att ibland fatta svåra beslut och genomföra dem. En viktigare fråga är: Hur skapar jag som chef tillit och förtroende i mitt team och hos mina medarbetare? Att medarbetaren känner tillit skapar goda förutsättningar för ett riktigt bra samarbete!

Grovt förenklat kan vi prata om två viktiga delar för att bygga tillit och känsla av rättvisa:

1. Relationer

Grunden till alla mellanmänskliga utbyten är relationen. En bra chef har en positiv människosyn och ser andras vilja att lyckas. En utmaning kan vara att få tid att bygga den professionella relationen, särskilt om vi inte alltid har möjlighet att träffas på plats. Olika medarbetare har olika behov av återkoppling och allmän samvaro i jobbet. Alla behöver bli respektfullt bemötta och bli hörda och sedda.

2. Processer

Processer hjälper oss att få framförhållning och förutsägbarhet i arbetet. För medarbetaren innebär det minskad risk för osäkerhet kring hur något ska göras eller vad som gäller i jobbet. Det skapar också trygghet när medarbetaren, utifrån processerna, ser att alla behandlas och hanteras likvärdigt utifrån samma premisser. Även du som chef blir trygg då processerna ger stöd i ledarskapet.

Glöm inte att det är viktigt att ha balans mellan process och relation. För mycket fokus på relation gör arbetet otydligt. För mycket fokus på process kan skapa en upplevelse av att vara alltför styrd och kontrollerad i arbetet, något som har negativ effekt på motivation och engagemang.

Hur skapar jag förutsättningar för tillit i mitt dagliga arbete? Jag har ju så mycket att göra!

Tydliga mål

  • Sätt tydliga mål, förankra målen hos medarbetaren och låt medarbetaren vara med i formuleringen.
  • Ha inte för många mål samtidigt. Det skapar otydlighet och minskar fokus vilket är negativt för medarbetarens motivation och arbetsglädje.

Dokumentation

  • Dokumentera målen och gör en plan för att enkelt kunna följa upp dem.
  • Gör medarbetaren delaktig i dokumentationen.
  • Se till att dokumentationen sparas på ett säkert ställe och samtligt är lättillgänglig för den medarbetare det gäller.

Samtal

  • Följ upp de satta målen i både formella samtal och i vardagsåterkopplingen. Det är dock viktigt att inte glömma att ha planerade samtal som får ha ett tydligt fokus utifrån medarbetarens behov och förutsättningar, med utgångspunkt i hens uppdrag.
  • Se över målen minst en gång om året och revidera utifrån gemensamma mål och behov.

En chef som skapar tillit hos medarbetarna behandlar dem likvärdigt utifrån behov och förutsättningar. Detta kräver transparens i återkoppling, att alla får komma till tals och att processerna används som stöd för att undvika godtycklighet. Tillit skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska uppleva att chefen är rättvis – och det är kanske det en chef ska sträva efter, snarare än att vara omtyckt.

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...