Lönetransparens-direktivet från EU

Det nya EU-direktivet om lönetransparens ”EU Pay Transparency Directive” röstades igenom med stor majoritet i EU den 30:e mars 2023. Direktivet är ett signifikant steg närmare att minska EU:s lönegap mellan kvinnor och män och omfattar nästan samtliga regulatoriska trender på global nivå inom området jämställd lönesättning.

En av de viktigaste delarna i direktivet är att det ger den anställda rätt till information ifall den behandlas jämställt eller inte jämfört med sina kollegor inom samma koncern samt verktyg för att kräva rätten till rätt lön. Varje medlemsland har nu tre år på sig att implementera direktivet i nationell lag med senaste deadline Juni 2026.

Ladda ner våra guider

Våra guider hjälper dig att navigera i EU:s nya direktiv kring lönetransparens. Ladda ner The Ultimate Pay Transparency Guide för en introduktion till direktivet. Ladda ner Pay Transparency: Do’s and don’ts för att få reda på allt du vill veta om lönetransparens och för att få en tydlig vägledning för hur din organisation kan uppnå efterlevnad av EU:s direktiv. Ladda ner Snabbguide: Så föreslås Sverige implementera lönetransparensdirektivet för att bli uppdaterad kring de senaste kraven på svenska arbetsgivare.

Workshop

Kartlägg hur EU direktivet kommer att påverka dig

Vår Pay Transparency Audit inkluderar en 3-timmars workshop med ett team av experter från Sysarb som tillsammans med dig kommer att utvärdera hur redo din organisation är för det nya direktivet och vad ni behöver göra för att bli ”compliant”.

Under workshopen kommer våra Pay Equity Experter att guida dig genom direktivet och tillsammans kartlägga risker, utmaningar och ta fram en handlingsplan för de kommande 12-24 månaderna som du kan ta med till din organisation.

Vad säger EU Pay Transparency Directive?

Transparenta lönenivåer

I jobbannonsen är arbetsgivaren skyldig att redovisa den ursprungliga lönenivån för jobbprofilen.

Alla anställda, oavsett företagsstorlek, har rätt att begära information om sin individuella lönenivå och den genomsnittliga lönenivån för anställda i samtliga lika och likvärdiga arbeten, uppdelat på kön.

Företag med över 100 anställda är skyldiga att redovisa sina löneskillnader mellan könen publikt.

Om ett företags löneskillnad mellan könen överstiger 5 % ska en gemensam lönekartläggning göras med representanter för arbetstagarna.

Viten och Sanktioner

Vad är riskerna för viten?

Det nya direktivet ger rätt till ersättning till anställda som har upplevt lönediskriminering på grund av kön, där de ges rätt att få full återbetalning retroaktivt på lön, bonusar och eventuella relaterade förmåner.

Om en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter om transparens i lönesättning ligger bevisbördan på arbetsgivaren och inte arbetstagaren att bevisa att det inte förekommer någon lönediskriminering.

Webinar

EU lönetransparensdirektivet

Titta gärna på vårt webinar och få insikter i de viktigaste aspekterna av EU:s lönetransparensdirektiv och vad det innebär att arbeta med mer transparenta löner. Våra värdar, Ebba Lustig Lindström (Pay Equity Expert på Sysarb) och Daniel Edenholm (grundare av Sysarb), belyser bland annat följande ämnen:

  • De viktigaste inslagen i direktivet.
  • Vad får direktivet för konsekvenser för Sveriges organisationer?
  • Hur kan organisationer förbereda sig på transparenta löner?

Är du redo?

Testa dina färdigheter med vårt Quiz om EU direktivet

Vårt team av experter har satt ihop ett kortfattat Quiz på 3 minuter som hjälper dig att utforska och få en känsla för hur omfattande EU-direktivet kommer att vara för just din organisation. Lycka till!

FAQ

Frågor och svar om EU:s direktiv för lönetransparens

Hur påverkar EU-direktivet om lönetransparens rekryteringsprocess?

Vid rekrytering ska arbetsgivare informera om löneintervall i förväg och det kommer att bli förbjudet att fråga om kandidaters lönehistorik.

Vilka har rätt till information om lönenivå?

Arbetstagare har rätt att få information om median och medellön per kön för arbeten som anses vara lika och likvärdiga.

Ska man rapportera publikt om sina löneskillnader enligt EU-direktivet om lönetransparens?

Ja, företag med över 100 anställda måste offentliggöra information om löneskillnader mellan könen publikt på antingen företagets hemsida eller annan plats som är lättillgänglig samt dela den med nationella myndigheter och arbetstagarorganisationer.

Vad händer om löneskillnaderna mellan män och kvinnor i en grupp är mer än 5 procent?

Vid löneskillnader över 5% mellan kvinnor och män inom en jobbprofil ska arbetsgivaren och arbetstagarföreträdare genomföra en gemensam lönekartläggning för att undersöka om skillnaderna kan förklaras på ett könsneutralt sätt. Åtgärder bör vidtas vid orättvisa löneskillnader för att korrigera lönegapet.

Vad kan jag göra om jag anses vara utsatt för lönediskriminering pga kön?

Det ligger på arbetsgivaren att bevisa att ingen könsdiskriminering har skett baserat på lön. Om det finns överträdelser kan den drabbade arbetstagaren få full ersättning retroaktivt och arbetsgivaren kan bötfällas.